購入価格表

Xem thêm quy định, quy trình thu mua tại Hoàng Hải Mobile tại đây